Følgende oppgaver utføres av oss etter fullmakt fra kunden

  • Registrerer alle kreditorer og den totale gjelden.
  • Utarbeider forslag til frivillig utenrettslig gjeldsordning i samråd med kunden.
  • Forhandler med kreditorene om mulige ordninger.
  • Fremskaffer en finansiell løsning der dette er mulig.
  • Eventuelt lager bekreftelse til namsmannen i henhold til gjeldsordningsloven om at frivillig utenrettslig gjeldsordning er forsøkt.