Betingelser knyttet til bruk av websider til DebitNor AS.

Velkommen til dette Nettstedet som eies og drives av DebitNor AS.
I disse vilkårene er betegnelsen «DebitNor» referert kollektivt til DebitNor AS og dets datterselskaper, filialer og relaterte selskaper.

Når du bruker Nettstedet, har du blitt kjent med og har du godtatt dens Bruksvilkår. Hvis du ikke er enig i Bruksvilkårene, må du ikke bruke Nettstedet.

DebitNor forbeholder seg retten til å endre innholdet på Nettstedet og disse Bruksvilkårene uten forhåndsvarsel, og du rådes derfor til å holde deg oppdatert om endringer ved å regelmessig lese Bruksvilkårene.


Bruksvilkår/Henvisninger og Regler, for brukere av våre websider.

 • Dette nettstedet eies og redigeres av:

  DebitNor AS,
  Postboks 3925 Ullevål Stadion
  0806 OSLO

 • DebitNor AS. gjør sitt beste for at innholdet på sidene er aktuelt, fullstendig og korrekt.

 • Sidene blir regelmessig oppdatert, men siden informasjonen kan endre seg raskere, kan dette ikke omgående gjenspeile seg på våre sider, slik at aktualitet, fullstendighet og korrekthet av sidene ikke kan garanteres.

 • Vi betrakter ikke innholdet på disse sider, som et grunnlag for DebitNor AS. ved inngåelse av bindende forretningsforhold. Disse sider er en veiledning, og ikke en erstatning av faglig og personlig konsultasjon.

 • Hvordan informasjon fra våre sider generaliseres og anvendes i konkrete situasjoner, er leserens egen avgjørelse, og ikke en avgjørelse tatt av DebitNor AS.

 • Alt av innholdet må forståes som anbefaling. Å gjennomføre eller ikke gjennomføre bestemte tiltak, inngå avtaler eller forpliktelser, er hver for seg individuelle vedtak. DebitNor AS. gir aldri forpliktende råd til brukere av våre websider uten at man er kjent med det totale bildet, behovene og brukerens totale situasjon, noe som er umulig uten en personlig konsultasjon.

 • Disse sider inneholder delvis forbindelser (linker) til andre sine websider. Disse sider har DebitNor AS. ingen myndighet over, slik at vi ikke kan ta noe ansvar for deres innhold, eller videre forbindelser fra disse sider.

 • Alle personlige opplysninger som De måtte oppgi i kontakten med oss, kan besvares eller ikke besvares frivillig. Alle Deres personlige data, blir behandlet og lagret i henhold til gjeldende lovverk.

 • Alle personlige opplysninger blir bare benyttet i forbindelse med saksbehandling av Deres egen sak, så fremt ikke annet er avtalt på forhånd. Bearbeidelse og benyttelse av disse opplysninger skjer bare med Deres samtykke. De kan alltid avslutte Deres kontakt med oss og Deres data blir da slettet. Dette kan De også gjøre ved å ta kontakt med sletting@debitnor.no.

 • For å formidle vår informasjoner mer målrettet kan innholdet på andre domener enn debitnor.no variere.Ansvarsfraskrivelse

 • Bortsett fra, som uttrykkelig erklært i en avtale mellom deg og DebitNor AS, er alt innhold, tjenester, produkter og programvare som er gitt på dette nettstedet levert slik det er, uten noen form for garanti av noe slag, uttrykkelig eller underforstått.
 • DebitNor AS og deres leverandører og lisensgivere fraskriver seg, til det maksimale som lovgivningen tillater, alle garantier, vilkår, betingelser og representasjoner, uttrykkelige eller underforståtte, inklusive, men ikke begrenset til, de som gjelder salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, tilfredsstillende kvalitet og ikke-brudd.
 • Du er alene ansvarlig for egnetheten til dette nettstedet, dets innhold, og for at produktene og tjenestene som tilbys av DebitNor AS passer til din tiltenkte bruk.
 • DebitNor AS garanterer ikke at nettstedet, dets innhold, eller produkter og tjenester som tilbys på nettstedet oppfyller dine behov. Underlagt vilkårene i enhver avtale mellom deg og DebitNor AS, er ikke DebitNor AS, dets leverandører eller lisensgivere ansvarlig for; (A) Noe tap av fortjeneste, kontrakter eller omsetning, eller for; (B) noen indirekte skader eller følgeskader.


Rettigheter


 • DebitNor AS. har alle rettigheter til innholdet av disse websider. Tekster, bilder, grafikk, video, animasjon, musikk, oppbygging og layout som disse sider inneholder, er beskyttet med opphavsrettigheter.
 • Innhold på disse sider kan ikke kopieres, distribueres eller endres.
 • Privat bruk av materiale er tillatt uten forutgående godkjennelse. All annen bruk av materialet krever godkjennelse av DebitNor AS.
 • Alle merker og logos på disse sider er beskyttet til fordel av DebitNor AS.
 • All form av ulovlig virksomhet rettet mot DebitNor sine nettsider, mot dens domener og mail-adresser, som spamming, ulovlig eller falsk bestilling av nyhetsbrev eller annen digital virksomhet rettet mot å skade eller tilføre økonomiske tap for DebitNor AS. og selskapets eiere, vil forfølges strafferettslig og/eller sivilrettslig med påtalebegjæring og erstatningskrav.


DebitNor AS,
Postboks 3925 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Foretaksregistrert: 992938862 MVA

 
Dersom du ikke kan akseptere de ovenstående betingelser, ber vi deg herved om å forlate DebitNor sine nettsider.