Debitnor AS har bistått flere NAV-kontorer når kontorene har manglet kompetanse, hatt lang ventetid eller det har vært spesielt kompliserte saker. I saker med tvangssalg er det avgjørende å handle raskt.

Dersom gjeldsrådgiver ved ditt lokale NAV-kontor ikke kan gi deg nødvendig hjelp til å løse dine gjeldsproblemer, som følge av manglende kompetanse eller lang ventetid for å få hjelp ved NAV-kontoret, så kan du anmode NAV om å fremskaffe noen andre som kan gi deg nødvendig bistand. Dette har du rett til i henhold til Lov om Sosiale tjenester § 17, samt Gjeldsordningslovens § 1-5.

Be gjerne ditt NAV-kontor om å kontakte Debitnor AS på vegne av deg.

Her er lovteksten i Lov om sosiale tjenester:

§ 17. Opplysning, råd og veiledning
Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.

Her er lovteksten i Gjeldsordningsloven:

§ 1-5. Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer
Kommunen skal så langt det er mulig bistå en skyldner som forsøker å komme frem til en utenrettslig gjeldsordning eller liknende med sine fordringshavere, jf. lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17.

Send oss utfylt vurderingsskjema dersom du ønsker en gratis vurdering av din sak per telefon.